Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Workshop 1: Tvorba a hodnotenie nebezpečného banského znečistenia

Workshop

INFO:

Workshop s názvom „Tvorba a hodnotenie nebezpečného banského znečistenia”, sa konal v dňoch 15.-17. mája 2006 v Hotely Pod lipou v Modre – Harmónii.
Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotografií z konanej akcie a v spodnej časti stránky je možné stiahnuť si a pozrieť jednotlivé príspevky, ktoré boli na Workshope 1 odprezentované.
 
OBSAH ZVEREJNENÝCH PREDNÁŠOK Z WORKSHOPU 1
 
Peter Šottník: Zahájenie workshopu a prezentácia projektu: „Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu“  

Vlasta Janová: Súčasná a pripravovaná legislatíva týkajúca sa manažmentu odpadov z ťažobného priemyslu  

Pavel Hucko: Odber vzoriek sedimentov, povrchových vôd a suspendovaných látok  

Martin Chovan: Komplexné hodnotenie znečisteného prostredia v okolí antimonitových a pyritových baní v oblasti Pezinok – Kolársky vrch : toxicita As, Sb, možnosti remediácie  

Bronislava Lalinská: Mineralogické a geochemické štúdium odkaliskového materiálu ložiska Kolársky vrch (Pezinok), stanovenie  

Viera Banásová: Rastliny na banských odpadoch  

Stanislav Rapant: Environmentálne a zdravotné riziko z banského znečistenia z oblasti Spišsko-gemerského Rudohoria  

Boris Antal: Možnosti hodnotenia vplyvu banskej činnosti na životné prostredie – región stredný Spiš  

Stanislav Šoltés: Banské znečistenie v okolí Smolníka  

Peter Šottník: Transport kontaminácie pochádzajúcej z odpadov ťažobného priemyslu v povodí potoka Smolník a jej akumulácia v stream sedimentoch  .

Otília Lintnerová - Banské odpady a ich hodnotenie  

Otília Lintnerová - Environmentálne riziká banských odkalísk so sulfidmi a hodnotenie ich neutralizačného potenciálu  

Michal Šutriepka: Kontaminácia dnových sedimentov vybraných vodných nádrží potencionálne toxickými prvkami  
 
Všetky náklady pre účastníkov (stravné, ubytovanie, cestovné, študijné materiály) boli hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.KONTAKTY:
Peter Šottník - 02/60296284

Tematické okruhy workshopu:
 
- tvorba kyslých banských vôd (AMD) 
- metodika riešenia a hodnotenia vplyvu AMD na povodie(voda,pôda,sediment,suspenzie,rastlinstvo) 
- metodiky odberu vzoriek vôd, sedimentov a suspendovaných častíc  
- akumulácia banského znečistenia v sedimentoch tokov a vodných nádrží 
- banské odkaliská 
- potenciálny zdroj dlhodobej kontaminácie  
- mineralogický výskum novoutvorených fáz, najmä oxihydroxidov Fe - bioprístupnosť a mobilita kovov v banských odpadov  
- fytotoxicita a genotoxicita AMD - interdisciplinárne štúdie

Zoznam a názvy príspevkov.pdf (58.53 KB)titulka.pdf (155.22 KB)Peter Šottník - Zahájenie workshopu.pdf (1.85 MB)Vlasta Janová.pdf (254.58 KB)Pavel Hucko.pdf (1.41 MB)Martin Chovan.pdf (149.53 KB)Bronislava Lalinská 1 časť.pdf (220.91 KB)Bronislava Lalinská 2 časť.pdf (218.21 KB)Viera Banásová.pdf (164.17 KB)Stanislav Rapant.pdf (194.14 KB)Boris Antal.pdf (249.1 KB)Stanislav Šoltés.pdf (4.3 MB)Peter Šottník.pdf (3.26 MB)Otília Lintnerová 1.pdf (300.43 KB)Otília Lintnerová 2.pdf (299.39 KB)Michal Šutriepka.pdf (270.24 KB)vyhodnotenieW1.pdf (199.8 KB)cirkular1.pdf (115.54 KB)cirkular2.pdf (158.57 KB)cirkular3.pdf (129.97 KB)plagát.pdf (138.58 KB)
Terénne cvičenie 1: Ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie 2006