Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Workshop 3: „Diaľkový prieskum Zeme – nástroj pre monitoring a inventarizáciu banských odpadov“

29.-31.10.2007

INFO:

Okrem klasických terénnych a laboratórnych metód analýzy jednotlivých vzoriek vôd alebo pevných materiálov, je možné používať aj nové metódy “nepriameho” výskumu územia postihnutého banským znečistením. Jednou z takýchto metód je využitie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Táto metodika sa overuje a využíva v krajinách EÚ a bola tiež použitá v rámci projektu PECOMINES (EC Joint Research Centre, Ispra, Taliansko) na hodnotenie “hot-spot” územie nových štátov EÚ, vrátane Slovenska. Opustené banské regióny, kde dochádza k tvorbe kyslých banských vôd - Smolník a Banská Štiavnica boli vybrané ako modelové územia (Fyzikálno-chemická charakteristika banských odpadov na Slovensku a ich vplyv na životné prostredie, Katedra ložiskovej geológie PRIF UK) Zároveň boli vyhodnotené aj satelitné snímky tohoto územia z dlhšieho časového úseku, ktoré boli alebo budú ďalej spracované ( Workshop ECJRC, MŽPSR, PRIF UK, Bratislava 2004)
Metodika využitia satelitných zobrazení na identifikáciu, hodnotenie a inventarizáciu banských odpadov je založená na analýze látok viditeľných v infračerveného spektra (hlavne “near infrared – NIR) najmä oxyhydroxidov Fe a Mn, ktoré sú veľmi rozšírené v banských oblastiach. Vznikajú práve oxidáciou sulfidov na banských haldách a odkaliskách a často indikujú tvorbu kyslých vôd a mobilizáciu kovov.KONTAKTY:
Mgr. Peter Šottník, PhD. - 0918 603 201 RNDr. Michal Šutriepka - 0918 603 202

Workshop mal tri hlavné časti :
1. Metodika a možnosti použitia, technické a softwearové vybavenie a spracovanie satelitových DPZ dát.
2. Prezentácia príkladov spracovania (Banská Štiavnica, Smolník, údaje z projektu PECOMINES)
Na workshope zameranom na oboznámenie odbornej verejnosti s touto metodikou sa zúčastnia aj odborníci z JRC Ispra, ktorý túto metodiku využívali pri realizácii viacerých projektov Stefan Sommer (Nemecko)a Anca-Marina Vijdea (Rumunsko) Okrem toho boli pozvaní na stretnutie slovenský špecialisti, ktorí spracovávajú výsledky DPZ a riešia niektoré projekty MŽP SR s využitím DPZ pre environmentálne účely.
3. Porovnanie terénno-laboratórnych výsledkov z údajmi z DPZ : Súčasťou školenia bol aj terénny výjazd zameraný na priame porovnanie zistených informácií použitím analýzy satelitných snímkov so skutočnosťou na vybraných lokalitách (posledný deň školenia, Banská Štiavnica a okolie).

prihláska - Workshop 3.DOC (43 KB)cirkular2.DOC (92 KB)cirkulár 1.pdf (157.23 KB)W3plagat.JPG (127.65 KB)