Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Workshop A: Nová direktíva EÚ o manažovaní odpadov ťažobného priemyslu

25. - 27. apríla 2007

INFO:

V súbore prednášok boli prezentované zásady banského manažmentu, ktorého cieľom je zabrániť trvalému alebo jednorázovému poškodzovaniu zdravia obyvateľstva, obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov a ostatných zložiek prostredia.
Jednotlivé odprezentované prednášky si je možné prezrieť po ich stiahnutí zo spodnej časti tejto stránky.
 

Zoznam prednášajúcich a odprednášaných prezentácií:

 
Peter Koděra (PriF UK Bratislava): Kremnicky hydrotermálny systém a jeho genéza
Luboslav Maťo (Kremnica GOLD, a.s.): 1. Obnovenie ťažby zlatostrieborných rúd v Šturci - zámer. 2. Prečo použiť kyanid pri spracovávaní zlata)
Oliver Finka (Kremnica GOLD, a.s.): 60 rokov úspešného environmentálneho managementu pri použití kyanidu)
Jánová Vlasta (MŽP Bratislava): Problémy transpozície a implementácie smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Jan Kaňka (Český báňský úřad): Těžební odpady a ČR
Frankovska Jana (ŠGUDŠ Bratislava): Inertný odpad v ťažobnom priemysle (legislatíva a normotvorba)
Peter Šottník (PriF UK Bratislava): Ťažobný odpad kategórie A podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu)
Lipták Vladislav (SMZ a.s. Jelšava): Ťažba magnezitu a ochrana životného prostredia v SMZ a.s. Jelšava
Jaroslav Beláček (Hornonitrianske Bane Prievidza): Banská činnosť HBP a.s. a životné prostredie
Matej Sočuvka (Detox s.r.o. Banská Bystrica): Odstraňovanie sedimentov zo Slnečných jazier v Senci a ich strojné odvodňovanie (skúsenosti po jednom roku aplikácie)
Otília Lintnerová (PriF UK Bratislava): Vplyv banskej činnosti na pôdy a ich hodnotenie
Bronislava Lalinská (PriF UK Bratislava): Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu.KONTAKTY:
RNDr. Michal Šutriepka

Členské štáty budú postupne implementovať direktívu do národných legislatív predpisov. Správne pochopenie cieľov direktívy nevedie cez mechanické úpravy národných zákonov a noriem, ale cez odborné posúdenie stavu a potenciálnej rizikovosti jednotlivých postupov a vznikajúcich odpadov, čo si vyžaduje prípravu špecialistov na rôznej úrovni, okrem iného aj prostredníctvom VŠ a postdoktorandského vzdelávania. Na druhej strane, zákony Slovenskej republiky o jednotlivých zložkách prostredia (vody, pôdy a i.) sú na veľmi dobrej európskej úrovni. Direktíva by nemala prinášať drastické zmeny, ale môže byť impulzom pre riešenie niektorých dlhodobých problémov, najmä starých banských zaťaží, opustených ložísk a banských odkalísk.

WAplagat.JPG (148.16 KB)WAcirkular1.pdf (166.11 KB)WAcirkular2.pdf (109.21 KB)Beláček_1časť.pdf (4.44 MB)Beláček_2časť.pdf (4.95 MB)Finka.pdf (4.59 MB)Frankovska.pdf (762.67 KB)Janova.pdf (1.08 MB)Kaňka.pdf (5.31 MB)Lipták.pdf (133.47 KB)Masarovicova a kol.pdf (7.24 MB)Maťo.pdf (978.34 KB)Peter Kodera.pdf (168.3 KB)Sottnik kat A.pdf (3.06 MB)