Menu

Novinky

Vyhľadať

Európsky sociálny fond

  • Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.
 
Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.
 
Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.
 
Riadiaci orgán realizácie príslušného balíka pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – http://www.employment.gov.sk
 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom realizácie príslušného balíka pomoci:
Ministerstvo školstva SR - http://www.education.gov.sk