Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Workshop2: Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových remediačných technológií

20.-22.11. 2006 Bratislava

INFO:
Hodnotenie geologických rizík na Slovensku, v rámci ktorého majú banské odpady nezastupiteľné miesto je robené v rámci niekoľkých celoštátnych a v mnohých lokálnych projektov. V rámci výskumných aktivít boli získané pozoruhodné výsledky, z ktorými nie je odborná obec oboznámená. Diskutovať by sa malo o kritériách, ktoré sa používajú, alebo by sa mohli používať na rámcové, alebo iné ohraničenie rizika banských odpadov. Ambicióznym cieľom tohto stretnutia je presnejšie definovať nové ciele výskumu a spracovania poznatkov o banských odpadoch na Slovensku. Rekultivácia a nové trendy v čistení vôd a využitie domácich surovín na rekultivačné účely to je oblasť, kde výskum musí zohrať významnú úlohu. Hoci je možné nájsť veľmi pestrý zoznam technológií, ktoré umožňujú efektívne, najmä pasívne čistenie banských vôd, nie je možné zavádzanie – použitie týchto postupov bez dodatočného výskumu. Každý banský systém predstavuje unikátny systém s rôznym zložením, objemom a sezónnosťou tvorby banských vôd. Prednášky by mali motivovať vedeckých, ale aj vedecko-technických pracovníkov, najmä doktorandského a postdoktoransdkého štúdia k iniciatíve v tomto smere a ukázať im možnosti zapájať sa do medzinárodných kolektívov.     Odprednášané prednášky na tomto podujatí si môžete pozrieť v spodnej časti tejto stránky.  

KONTAKTY:
Mgr. Peter Šottník PhD., G-426 A - Katedra ložiskovej geológie

PROGRAM WORKSHOPU:

 
Vojtech Gajdoš (Prif UK): Niektoré geofyzikálne charakteristiky pre hodnotenie starých banských záťaží, inventarizácii banských odpadov a stability hradzí odkalísk

 
Mária Masarovičová (Stavebná fakulta STU, Katedra geotechniky): Geotechnické aspekty odkalísk

 
Alena Klukanová (ŠGUDŠ Bratislava): Monitoring vplyvu ťažby na životné prostredie v rámci čiastkového monitorovacieho systému geologické faktory

 
Kamil Vrana (Hydeko-KV, Bratislava), Ivan Vojtaško, Dušan Žák, Milan Piovarči: Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vznikajúcich banskou činnsoťou.

 
Vlasta Jánová (MŽP SR): Prehľad používaných remediačných technológií v oblasti odpadov ťažobného priemyslu

 
Peter Maas, Mirko Matys (PriF UK): Hodnotenie stability odkalísk.

 
Dušan Kušík, Milan Gargulák (ŠGUDŠ Bratislava): Evidencia ťažených ložísk na Slovensku a ich spracovanie pomocou GIS.

 
Peter Šottník (PriF UK): Pasívne čistenie banských a technologických odpadových vôd.

 
Ľubomír Jurkovič (PriF UK), Edgar Hiller, Ivan Slaninka, Jozef Kordík., Juraj Majzlan: Geochemické štúdium kontaminovaných riečnych sedimentov a povrchových vôd a experimentálne hodnotenie mobility As (povodie toku Kyjov a Ondava, odkalisko Poša, východné Slovensko)

 
Otília Lintnerová (PriF UK): Nové trendy v remediačných technológiách.

 

 
Tu si je možné prezrieť jednotlivé prednášky:
 

Jurkovic et al 2006_Worshop BO.pdf (974.02 KB)Gajdos a Rozimant 1 cast.pps (3.98 MB)Gajdos a Rozimant 2 cast.pps (5 MB)Masarovicova 1 cast.pps (5.15 MB)Masarovicova 2 cast.pps (4.51 MB)Masarovicova 3cast.pps (5.89 MB)Masarovicova 4 cast.pps (4.56 MB)Klukanova.pps (3.73 MB)K. Vrana a kolektív 1 časť.pps (5.14 MB)K. Vrana a kolektív 2 časť.pps (2.26 MB)K. Vrana a kolektív 3 časť.pps (2.98 MB)K. Vrana a kolektív 4 časť.pps (5.56 MB)K. Vrana a kolektív 5 časť.pps (5.1 MB)K. Vrana a kolektív 6 časť.pps (6.99 MB)Janova.pps (1.75 MB)Maas a Matys.pps (4.26 MB)Kúsik 1 cast.pps (6.16 MB)Kúsik 2 cast.pps (1.73 MB)Kúsik 3 cast.pps (6.87 MB)Sottnik 1 časť.pps (3.06 MB)Sottnik 2 časť.pps (5.71 MB)Sottnik 3 časť.pps (1.2 MB)Sottnik 4 časť.pps (7.46 MB)Lintnerova.pps (6.02 MB)plagát.pdf (120.38 KB)
E-learningové kurzyProjektové vyučovanieTerénne cvičenie 2: „Terénne metódy výskumu v oblastiach postihnutých banskou činnosťou“