Menu

Novinky

Vyhľadať

Projekt

Ciele projektu

  • zlepšovanie odbornej prípravy študentov a mladých vedeckých pracovníkov v problematike priamych a potenciálnych environmentálnych rizík banskej činnosti a banských odpadov a zvyšovanie kvality vyššieho vzdelávania prostredníctvom podpory inštitúcií vyššieho vzdelávania
  • transfer poznatkov o nových technológiách čistenia toxických vôd pochádzajúcich z banských odpadov (najmä pasívne systémy čistenia banských vôd), čím sa podporí transfer nových technológií a vysoko-odborných expertíz na pracoviská
  • transfer poznatkov o hodnotení a inventarizácii banských odpadov v krajinách EÚ a nové aplikácie geoinformačných systémov umožnia zlepšiť kvalitu výsledkov z verejných výskumno-vývojových inštitúcií, podporia systém hodnotenia kvality a kontrolných systémov pre výskumno-vývojové aktivity
  • sprístupnenie a propagácia nových metodík a aspektov monitorovania odpadov z ťažobného priemyslu prispeje k následnému zvýšeniu povedomia podnikateľov o potenciáli výskumno-vývojových inštitúcií v SR a stimulácii integrácie výskumno-vývojových inštitúcií a podnikov
  • vzdelávanie odbornej verejnosti v súvislosti s implementáciou direktívy EÚ o manažmente odpadov ťažobného priemyslu

Cieľové skupiny

  • študenti VŠ odborov geológia, environmentalistika, biológia, chémia, študenti iných odborov zaoberajúcich sa životným prostredím a využitím technológií v ochrane ŽP
  • študenti doktorandského štúdia s rovnakým zameraním
  • vedeckí pracovníci SAV a VŠ geologického, environmentálneho a biotechnologického zamerania
  • zamestnanci, stredný a vyšší management firiem a výskumných pracovísk produkujúcich alebo inak orientovaných na banské odpady
  • pracovníci štátnej správy v environmentálnej a hospodárskej sfére

Aktivity projektu


Samotná realizácia projektu v rámci pracovných balíkov bude prebieha v súlade s plnením tematických aktivít, ktoré sú súčasťami pracovných balíkov, ale môžu čiastočne prekračovať hranice jednotlivých balíkov a napomáhať pri realizácii ostatných pracovných balíkov.

Pracovný balík 1


Prenos informácií medzi vedeckými pracovníkmi a inštitúciami o problematike negatívnych vplyvoch banskej èinnosti na prostredie a o manažovaní banských odpadov.
Tematická aktivita 1: Transfer poznatkov z riešenia najzávažnejších problémov spojených s ťažbou a úpravou nerastných surovín pracovníkom vedeckých ústavov a odborným pracovníkom z praxe. Workshop 1:  Tvorba a hodnotenie nebezpečného banského znečistenia odpadov
Workshop 2:  Diaľkový prieskum Zeme - nástroj pre monitoring a inventarizáciu banských odpadov
Workshop 3:  Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových remediačných technológií
Tematická aktivita 2: Vytvorenie informačného a vzdelávacieho portálu zameraného na problematiku ťažby nerastných surovín a banských odpadov.

Pracovný balík 2

Prenos poznatkov o environmentálnych rizikách banských odpadov do magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania a postdoktorandského štúdia mladých vedeckých pracovníkov.
Tematická aktivita 3: Zapájanie študentov magisterského a doktorandského VŠ štúdia a mladých vedeckých pracovníkov do aktivít projektu. (projektové vyučovanie, miesto postdoktoranda)
Tematická aktivita 4: Prenos najnovších poznatkov a informácií z problematiky environmentálneho rizika banských odpadov do študijných programov študentov.
Terénne cvičenie 1:  ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie
Terénne cvičenie 2:  Odber vzoriek a monitorovanie vlastností vôd, pôd a pod. terénnymi prístrojmi pri riešení environmentálnych problémov spôsobených odpadmi ťažobného priemyslu

Pracovný balík 3

Informačné a vzdelávacie aktivity spojené s prípravou implementácie európskej direktívy o manažovaní odpadov ťažobného priemyslu (Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries).
Tematická aktivita 5: Oboznamovanie širšej odbornej verejnosti s filozofiou pripravovanej direktívy EU o manažovaní banských odpadov.
Workshop A:  Nová direktíva EÚ o manažovaní odpadov ťažobného priemyslu